top of page
collaborative-robots-banner.jpeg

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Cobots
Subtle Shapes Transparent

§ 1. GENERELT

Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne og finder anvendelse for alle tilbud, ordrebekræftelser, salg og leverancer foretaget af LEAD ROBOTICS A/S (i det følgende benævnt sælger).

AUBO-Home-Background3-21-min.png

§ 2. TILBUD, ORDRE OG ACCEPT

En ordre/bestilling er først bindende for sælger, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse eller den bestilte vare. Såfremt køber er af den opfattelse, at oplysningerne i en modtagen ordrebekræftelse eller vilkårene i nærværende salgs- og leveringsbetingelser er i strid med den indgåede aftale, skal køber straks skriftligt reklamere herover.
Salgs- og leveringsbetingelserne går forud for eventuelle bestemmelser i købers ordre/accept, herunder købers almindelige betingelser.

Alle oplysninger om vægt, dimensioner, kapacitet, data af teknisk og anden art samt priser, som er anført i kataloger, annoncer, tilbud, billedmaterialer, på hjemmesider, prislister m.m. er omtrentlige og er ikke udtryk for nogen form for garanti eller tilsikring, medmindre andet er specificeret som en klar forudsætning i parternes aftale.

§ 3. TEGNINGER OG BESKRIVELSER

§ 4. PRISER

Sælger har til enhver tid ret til at ændre sine priser/prislister. Med mindre anden aftale træffes, finder salg sted i henhold til den prisliste, som er gældende på ordrebekræftelsens dato. Prisangivelser sker under forbehold for strejke, lockout og andre forhold, som sælger ikke selv er herre over. Opgivne priser er ab sælgers adresse, og er eksklusive moms, indkøring, test og montage medmindre andet er aftalt mellem parterne, og er baseret på de ved tilbuddets afgivelse herskende valutakurser og prisforhold for materialer, arbejdslønninger og transportudgifter, og kan således reguleres i forhold til ændringer i pris- og valutaforhold. Priser kan derfor også reguleres jf. fornævnte, for allerede indgåede aftaler. Ændres leverancens art eller forøges sælgers omkostninger på anden måde, forårsaget af købers forhold, er sælger berettiget men ikke forpligtet til at regulere prisen i forhold hertil. For leverancer til udlandet er priserne eksklusive emballage, eksportafgifter, toldafgifter, konsulatafgifter og lignende i modtagerlandet.

I20-20220728-1.png

Levering sker Ex works sælgers adresse med mindre andet er aftalt mellem parterne. Forsendelse sker for køberens regning og risiko. Dersom sælger ikke har modtaget speciel instruks, er sælger berettiget til at vælge transportmiddel og transportvej for købers regning og risiko. Sælger er ikke ansvarlig for transportskader og køber tegner selv særskilt fragtførerforsikring. Modtager køber et beskadiget produkt, hvor skaden er sket under transporten, må køber straks kontakte fragtmanden. Sælger er ikke ansvarlig på nogen måde overfor skader sket under transport. Det er modtagers ansvar ved modtagelsen at kontrollere varen for defekter.

§ 5. LEVERING

§ 6. LEVERINGSTID

Leveringstidspunktet fastsættes i forbindelse med aftale indgåelsen. Den angivne leveringstid er vejledende og med forbehold af forsinkelse som følge af strejker, lockout, krig, mobilisering,
beslaglæggelse, valutarestriktioner, transporthindringer, restriktioner af drivkraft, ildsvåde, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører eller årsager udenfor sælgers kontrol, og leveringstiden vil i påkommende tilfælde være at udskyde med et til hindringens varighed svarende antal dage.
Levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig. Såfremt leveringstiden er angivet som et bestemt antal dage eller uger, regnes perioden fra det tidspunkt, da sælger har modtaget samtlige de for ordrens udførelse nøjagtige oplysninger fra køberen. Såfremt køberen ikke opfylder eventuelle forfaldne betalingsforpligtelser, udskydes leveringstiden med et tidsrum svarende til forsinkelsen af den pågældende betaling. Såfremt der opstår forsinkelse af andre årsager end foran nævnt, berettiger dette dog ikke køber til at hæve handlen helt eller delvist, eller gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende mod sælger, medmindre forsinkelsen må betragtes som væsentlig, og sælger herefter ikke har foretaget levering senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav herom fra købers side.
Eventuel erstatning kan i intet tilfælde kræves til dækning af købers driftstab, avancetab, dagbøder eller andet indirekte tab.

§ 7. VARER PÅ PRØVE

Varer på prøve fremsendes alene efter forudgående skriftlig aftale med sælger og såfremt køber betaler fragt både ved levering fra sælger samt ved evt. returnering. Hvis køber ikke returnerer et produkt efter endt prøveperiode, vil produktet automatisk blive faktureret efter prøvetidens udløb i henhold til nærværende salgs- og leveringsbetingelser og ud fra sælgers gældende prisliste. Køber er erstatnings- og forsikringsansvarlig for produktet i prøvetiden.

I20-20220728-3.png

Betaling skal lægges inden for den på fakturaen angivne dato, som normalt er netto kontant ved levering, medmindre anden skriftlig aftale indgås herom. Såfremt en sådan dato ikke er angivet, er betalingsbetingelserne kontant ved levering. Erlægger køberen ikke betaling i rette tid, er sælger berettiget til at fordre renter af det skyldige beløb med 2 % pr. måned af den til enhver tid værende saldo fra tiden fra aftalt levering og til betaling sker. Manglende betaling vil efter den fastsatte forfaldsdag kunne medføre overgivelse til retslig inkasso uden yderligere varsel, og sælger vil kunne opkræve inkassoomkostninger udover, hvad der er fastsat i bekendtgørelse nr. 601 af den 12. juli 2002.
Køber er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen til sikkerhed for opfyldelse af en eventuel forpligtelse i medfør af punkt 14, ligesom en forsinkelse med en uvæsentlig del af leverancen heller ikke berettiger køberen til udeladelse af at erlægge den fulde betaling i henhold til de trufne aftaler. Dersom varer, der ifølge aftale eller kontrakt skal leveres til bestemt tid, ikke rettidigt aftages af køber, kan sælger efter eget valg lade varerne bortsælge for købers regning, efter advis til køber, eller oplægge varerne for købers regning, således at køber skal betale de med oplagringen forbundne omkostninger. Uanset forsinkelse ved modtagelsen er køber under alle omstændigheder forpligtet til ved forfaldstid at erlægge den stipulerede betaling. Ved oplagring henligger varerne for købers risiko.

§ 8. BETALING

§ 9. EJENDOMS-FORBEHOLD

Sælger bevarer ejendomsretten til det solgte, indtil fuld og endelig betaling, herunder af eventuelle renter mv. er erlagt. Såfremt varerne er ændret eller forarbejdet, forbeholdes ejendomsretten således, at den omfatter de ændrede eller forarbejdede varer til et beløb, der svarer til varernes værdi på salgstidspunktet.

§ 10. KONSTRUKTIONS-ÆNDRINGER

Sælger forbeholder sig ret til før levering uden forudgående meddelelse til køber at foretage sådanne ændringer i konstruktionen, udførelse m.v. som sælger måtte finde nødvendige. Sådanne ændringer giver kun køber ret til at hæve købet, såfremt denne kan bevise, at en bestemt konstruktion, udførelse m.v. var en væsentlig forudsætning for købet. Foretagne ændringer og heraf eventuelt foranlediget ophævelse af købet, berettiger ikke køber til erstatning af nogen art og ej heller til forholdsmæssigt afslag i købesummen.

I20-20220728-5.png

Alle tegninger, overslag, beskrivelser eller andet materiale, på tryk, analogt som digitalt, der skal fremsendes ved afgivelse af tilbud eller leverancer, er sælgers ejendom, og må ikke uden sælgers skriftlige tilladelse mangfoldiggøres, forelægges andre firmaer eller benyttes til at udføre arbejde efter. Alt materiale som sælger har udført til brug ved tilbud, skal på forlangende returneres.

§ 11. TEGNINGER M.V.

§ 12. EMBALLAGE

Kasser eller anden emballage der returneres vil ikke blive krediteret og modtages kun efter skriftlig aftale herom.

§ 13. MANGLER

I en periode på 12 måneder fra det solgtes levering er sælger ansvarlig for konstruktions-, fabrikations- eller materialefejl, forudsat at køber kan bevise, at fejlen eller manglen skyldes forsæt eller grov uagtsomhed hos sælger. Sælger er ikke ansvarlig for mangler, der følger af slid, overlast, usædvanlig brug, mangelfuld pasning, betjening i strid med sælgers instruktioner eller egne forsøg på reparationer. Sælger er heller ikke ansvarlig for mangler, såfremt der i forbindelse med det af sælger leverede benyttes komponenter, der ikke er fremstillet eller godkendt af sælger. Såfremt sælger er ansvarlig for fejl og mangler efter det ovenfor anførte, er sælger berettiget til, efter eget valg, enten at ombytte eller reparere sådanne komponenter eller dele, som viser sig mangelfulde pga.. konstruktions-, fabrikations- eller materialefejl. Køber afholder udgifter til afmontering, forsendelse, genmontering og opstart m.v. Køber må ikke foretage mangeludbedring medmindre sælger skriftligt har godkendt manglerne og godkendt måden hvorpå der skal foretages mangeludbedring. Køber opfordres til, straks når det solgte er kommet ham i hænde, at foretage sådan undersøgelse som ordentlig forretningsbrug kræver. Lider det solgte af en mangel, skal køber skriftligt inden 5 hverdage fra leveringen at regne meddele sælger dette. (fortsættes herunder)

i16-2.png

(fortsat) Efter udløbet af 5-dages fristen kan manglen ikke påberåbes. Eventuel erstatning kan i intet tilfælde kræves til dækning af købers driftstab, avancetab, dagbøder eller andet indirekte tab. Sælger er ikke ansvarlig for fejl og mangler, der gøres gældende senere end 12 måneder efter levering fra sælger. Såfremt der ikke påvises nogen fejl eller mangel vil et servicegebyr på DKK 800 pr. påbegyndt time blive faktureret køber. Det solgte skal ved reparation eller ved ombytning, fremsendes i original emballage og såfremt det solgte skal fragtes for sælgers regning, vælges speditøren af sælger. 
Såfremt sælger reparerer en køber tilhørende brugt komponent, eller såfremt køber erhverver en af sælger repareret/renoveret brugt komponent, har køber samme mulighed for at gøre sælger ansvarlig for mangler ved det solgte, som beskrevet ovenfor, dog således, at sælgers mangelansvar er begrænset til et tidsrum på 3 måneder fra levering. Ovenstående bestemmelser gælder tilsvarende for mangler ved sælgers tjenesteydelser der udføres i tilknytning med salg af sælgers varer, eksempelvis men ikke udtømmende kan nævnes montage-, ombytnings-, installations- el. lign arbejde. Det samme gælder for mangler ved sælgers tests eller afsluttende afprøvning af den solgte vare.

§ 14. ANSVARS-BEGRÆNSNING

Køber har ikke andre misligholdelsesbeføjelser end dem, der udtrykkeligt er nævnt i nærværende salgs- og leveringsbetingelser.
Sælger kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for driftstab, avancetab, dagbøder, tidstab eller lignende indirekte tab. Sælgers ansvar kan i intet tilfælde overstige købesummen i henhold til aftalen.

For sådanne skader, som umiddelbart er omfattet af lov nr. 261 af 20. marts 2007 om produktansvar, gælder lovens bestemmelser. For så vidt angår produktansvar, der ikke er omfattet af ovennævnte lovs bestemmelser, gælder følgende begrænsninger: Sælger er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af eller andre, som sælger har ansvaret for. Sælger er ikke ansvarlig, hvis sælger beviser, at defekten i produktet skyldes, at produktet skal være i overensstemmelse med ufravigelige forskrifter udstedt af offentlige myndighed eller at det på grund af den videnskabelige og tekniske viden på det tidspunkt, da produktet blev bragt i omsætning, ikke var muligt at opdage defekten. Sælger er endvidere ikke ansvarlig, hvis det må antages, at den defekt, der har forvoldt skaden, ikke var til stede på det tidspunkt, da denne bragte produktet i omsætning. Sælger er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materialet er i køberens besiddelse. Sælger er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køberne, eller på produkter, hvori disse indgår. I øvrigt er sælger ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade. Sælger er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. I den udstrækning sælger måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køberen forpligtet til at holde sælger skadesløs i samme omfang, som sælgers ansvar er begrænset efter de 3 foretagende stykker.

Disse begrænsninger i sælgers ansvar gælder ikke, hvis sælger har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Sælger begrænser dettes ansvar til de direkte tab, der måtte følge af at sælger har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed og højst til kr. 20.000,00 pr. samlet leverance. En eventuel erstatning kan nedsættes eller bortfalde, hvis skadelidte har medvirket til skaden ved forsæt eller uagtsomhed. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Sælger og køberen er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af materiellet.

§ 15. PRODUKTANSVAR

§ 16. PRODUKT-INFORMATIONER,
RÅDGIVERANSVAR

Sælger er i almindelighed kun ansvarlig for, at det solgte svarer til de specifikationer, der er oplyst i forbindelse med salget – ikke for om varen er egnet til købers brug. Ansvar herudover påtager sælger sig kun, hvis sælger har ydet særskilt, skriftlig rådgivning til køber i form af udarbejdelse af projekt, udarbejdelse af egentlige beregninger eller i form af afgivet, særskilt, skriftlig udtalelse om det solgtes brugbarhed til et specielt angivet formål til en køber, der ikke må antages at besidde fornødent sagkundskab på området til selvstændigt at vurdere spørgsmålet om varens egnethed. Sælger har intet ansvar for udtalelser, hvis det er angivet, at udtalelserne hviler på en skønsmæssig bedømmelse eller en vurdering. Sælger påtager sig kun ansvar, hvis den ydede rådgivning må siges at være uforsvarlig set i relation til den viden, som sælger besad på rådgivningstidspunktet om genstanden for rådgivningen. Sælgers rådgivning ydes på basis af sælgers leverandørers opgivne data, og sælger dækker kun tab som følge af fejl i dette datamateriale, i det omfang sælgers leverandører yder sælger erstatning herfor. Konstateres der fejl i den af sælger sammen med dettes leverance ydede skriftlige rådgivning, skal køber uden unødigt ophold, straks efter at køber er eller burde være blevet opmærksom på tilstedeværelsen af fejlen, underrette sælger. Ved tilsidesættelse af denne bestemmelse erstatter sælger alene sådanne tab, der måtte være opstået som en direkte følge af sælgers fejlagtige rådgivning på det tidspunkt, køber burde have underrettet sælger. Ved rettidig reklamation yder sælger køber ny, vederlagsfri rådgivning. Sælgers ansvar for tab opstået som følge af fejlagtig rådgivning begrænses således: Sælger begrænser dettes ansvar til de direkte tab, der måtte følge af sælgers fejlagtige rådgivning og højst til kr. 10.000,00 pr. samlet leverance. Sælger hæfter aldrig for driftstab, avancetab, dagbøder eller andet indirekte tab. Sælgers ansvar for tab opstået som følge af rådgivningsfejl ophører senest 1 år efter, at leverance, hvortil rådgivningen er knyttet, er overgivet til køber.

Vælger køber at lade sælger forestå montage og indkøring af det købte m.v. holder sælger altid sine montører forsikret mod ulykkestilfælde, hvorimod hjælpemandskab og hjælpemidler m.v. ikke forsikres af sælger, da hjælpemandskab betragtes som værende ansatte hos køber og hjælpemidler udlånes af køber, ligesom køber uden beregning stiller nødvendige produkter, hovedforsyninger, trykluft, EL-400V, eksterne installationer, truck, løftegrej(kran og evt. mandskabskran) og emballage til rådighed for sælger eller dennes samarbejdspartner. Ved montagestart skal montagearealet være ryddet og tørt, ligesom hovedforsyningerne skal være fremført og klar til ibrugtagning. Såfremt køber kræver at sælger eller dennes ansatte skal have gennemgået specifikke kurser/uddannelse for at foretage montering hos køber, betaler køber samtlige omkostninger hertil for sælger og dennes ansatte.

§ 17. MONTAGE OG INDKØRING

De af sælger solgte produkter fungerer ved anvendelse af software. For softwaren gælder udover de almindelige salgs- og leveringsbetingelser følgende:

A. Alene brugsret
Ved køb af produkter hos sælger, forbliver ejendomsretten og ophavsretten til softwaren, kildekoden, tilhørende dokumentation og tekniske specifikationer mv. hos sælger. Køber erhverver således alene en begrænset og ikke-eksklusiv brugsret til at anvende softwaren. Eventuelle opdateringer af software er tillige omfattet af nærværende betingelser. Køber anerkender, at software, billeder, brugerflader, fotografier, animationer, video, lyd, musik, tekst, elektronik, manualer og tilbehørsapplikationer, ifølge Ophavsretsloven, Markedsføringsloven og i henhold til internationale konventioner, hver for sig og samlet, udgør et ophavsretligt beskyttet værk tilhørende sælger eller disse leverandører.


B. Brugsrettens indhold
Køber må under ingen omstændigheder uden sælgers forudgående skriftlige samtykke foretage eller lade foretage reverse engineering, dekompilering eller disassembling af softwaren. I det omfang køber ønsker at udvikle software, som er interoperabel med sælgers software, skal køber rette henvendelse til sælger med henblik på at få udleveret de nødvendige oplysninger. Sælger er dog ikke forpligtet til at udlevere disse, men kan henvise køber til at foretage de førnævnte handlinger. et ophavsretligt beskyttede materiale som nævnt ovenfor må under ingen omstændigheder kopieres. Såfremt køber godtgør, at softwaren er blevet tilintetgjort, kan køber ved henvendelse til sælger efter nærmere aftale få udleveret erstatningssoftware mod evt. betaling. Softwaren er licenseret som ét produkt og må kun anvendes på det specifikke produkt brugsretten er solgt sammen med. Køber er bekendt med, at softwaren er standardsoftware og at sælger ikke indestår for, at softwaren opfylder købers behov eller forventninger. Køber accepterer endvidere, at softwaren – som al software – kan indeholde fejl og mangler og at købers eventuelle omkostninger som følge af eventuel fejlretning og opdatering ikke dækkes af sælger.

C. Videreoverdragelse af brugsretten
Brugsretten til softwaren må kun videreoverdrages til tredjemand i sin helhed (herunder alle komponenter, medier og trykt materiale samt eventuelle opgraderinger) såfremt dette sker i forbindelse med det specifikke produkt, hvorpå softwaren er installeret. Overdragelse er betinget af, at køber sikrer sig, at tredjemand accepterer nærværende salgs- og leveringsbetingelser, herunder betingelserne for brugen af softwaren. Ved overdragelse skal køber straks destruere eventuelle kopier af softwaren eller opdateringer til denne og eventuelt andet materiale tilhørende sælger, i det omfang dette ikke medfølger ved overdragelsen. Er softwaren en opgradering, skal overdragelsen omfatte alle tidligere versioner af softwaren. Med ”overdragelse” menes i nærværende sammenhæng alle former for overgang, herunder tillige ved gave og kreditorforfølgning.

D. Sanktioner
Såfremt køber overtræder ovenstående, er sælger berettiget til at kræve al software samt eventuelle kopier heraf overdraget til sig eller destrueret. Køber er endvidere forpligtet at oplyse om omfanget af den retsstridige adfærd i form af oplysninger omkring antal overdragede kopier, omsætningstal herpå og navne på modtagere heraf. Overtrædelse kan endvidere af sælger søges bragt til ophør ved umiddelbart fogedforbud uden sikkerhedsstillelse og kan desuden medføre pligt til betaling af erstatning og et rimeligt vederlag, samt strafansvar og tilintetgørelse af eksemplarer, der er retsstridigt fremstillet.

§ 18. SOFTWARE

§ 19. IP-RETTIGHEDER

Køber anerkender, at sælger har alle øvrige IP-rettigheder til de af sælger fremstillede produkter.

I tilfælde af uenighed mellem parterne skal tvisten afgøres efter dansk ret med Retten i Esbjerg som rette værneting. Sælger kan dog kræve tvisten afgjort ved voldgift i henhold til de til enhver tid gældende regler herom. Lovvalget omfatter ikke dansk rets international privatretlige regler, herunder CISG.

§ 20. RETSREGLER OG VÆRNETING

§ 21. ØVRIGT

Ændringer eller tilføjelser til nærværende salgs- og leveringsbetingelser skal være aftalt skriftligt for at være gyldige mellem sælger og køber.

På baggrund af coronavirus (Covid-19) og som følge af virussens potentielle udvikling, omfang og indflydelse, der er uforudsigelig, og således kan påvirke og eventuelt forhindre Sælgers rettidige opfyldelse af forpligtelser i henhold til tilbud, ordrebekræftelser, salg og leverancer afgives alle disse med det forbehold, at for det tilfælde, Sælgers opfyldelse af forpligtelser bliver forsinket, forhindret eller på anden måde urimeligt byrdefuld på grund af eller relateret til coronavirus eller anden tilsvarende pandemi, epidemi mv. – og uanset om dette ville udgøre force majeure-begivenhed eller i øvrigt kan betragtes som påregneligt - fraskriver sælger sig ethvert ansvar (herunder også for bodskrav og anden kompensation) for manglende opfyldelse af forpligtelser frem til det tidspunkt, hvor sælgers opfyldelse igen er mulig og ikke urimeligt byrdefuld, ligesom køber ikke kan gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

For det tilfælde at sælger påvirkes direkte eller indirekte af coronavirus eller anden tilsvarende pandemi, epidemi mv. – herunder ved karantæner, rejsebegrænsning eller lignende tiltag – før, under og efter opfyldelse af sine forpligtelser, er sælger berettiget til særskilt at fakturere køber for ekstra omkostninger forbundet herved.

Både sælger og køber er i øvrigt forpligtede til at følge og overholde alle offentlige retningslinjer – herunder lovgivning og påbud - i forbindelse med coronavirus eller anden tilsvarende pandemi, epidemi mv. Sluttelig er både køber og sælger forpligtede til løbende at holde hinanden orienteret i forhold til eventuelle smitteudbrud hos hinanden.

§ 22. COVID-19

bottom of page